Biuletyn Informacji Publicznej

Opublikowano: wtorek, 16, kwiecień 2019

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest organizacją morskiego samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, w szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

KIGM została powołana i działa na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. z późniejszymi zmianami. Głównym zadaniem Izby jest pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej

KIGM skupia ponad 120 firm działających w obszarach takich jak: przemysł okrętowy, stocznie wraz z ich kooperantami, obrót portowy, porty oraz przedsiębiorstwa działające na ich terenach, spedycja i transport, rybołówstwo wraz z przetwórstwem i handlem, handel międzynarodowy, usługi na rzecz gospodarki morskiej (np. firmy rzeczoznawczo-kontrolne, ubezpieczyciele, banki).

Do podstawowych zadań Izby należy: