IX Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Na podstawie par.12 pkt.3 Statutu KIGM zawiadamiamy, że dnia 10 września 2008 r. o godzinie 12:00 (pierwszy termin) lub o godzinie 12:30 (drugi termin)  odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków KIGM.

Miejscem obrad Walnego Zgromadzenia będzie Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni ul. Śmidowicza 69 (Sala Senatu).   

 

Porządek i tematyka obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia KIGM (Przewodniczący Rady Andrzej Kasprzak).

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KIGM i powołanie protokolantów.

3. Powołanie członków komisji:

– Mandatowo – Skrutacyjnej,

– Statutowej,

– Uchwał i Wniosków.

4. Stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, w tym uchwał dot. zmian w Statucie KIGM (Komisja Statutowa).

5. Uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz wyboru członków organów KIGM.

6. Uchwalenie porządku i tematyki obrad Walnego Zgromadzenia KIGM.

7. Przedstawienie propozycji zmian Statutu KIGM i trybu ich przyjęcia (Przewodniczący Zespołu ds. Zmian Statutu Zbigniew Nowakiewicz).

8. Uchwalenie trybu przyjęcia zmian w Statucie.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady KIGM (Przewodniczący Rady Andrzej Kapsrzak).

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego KIGM (Prezes Zarządu Krzysztof Michnal).

12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Nowakiewicz).

13. Rozpatrzenie wyżej wymienionych sprawozdań.

14. Przyjęcie sprawozdań:

– Rady KIGM,

– Finansowego,

– Komisji Rewizyjnej.

15. Udzielenie absolutorium Radzie KIGM.

16. Przedstawienie projektu Uchwały w sprawie ilości członków Rady i Komisji Rewizyjnej KIGM oraz sposobu głosowania (Prezes Zarządu Krzysztof Michnal).

17. Uchwalenie sposobu głosowania w sprawie wyboru członków organów KIGM.

18. Przyjęcie Uchwały w sprawie ilości członków Rady i Komisji Rewizyjnej KIGM.

19. Wybór Przewodniczącego Rady KIGM.

20. Wybór Członków Rady KIGM.

21. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej KIGM.

22. Przedstawienie propozycji Budżetu KIGM na rok 2008 (Dyrektor Biura Jerzy Uziębło).

23. Uchwalenie Budżetu KIGM na rok 2008.

24. Przedstawienie propozycji rocznego i wieloletniego programu działalności KIGM (Przewodniczący Rady ………….. ).

25. Uchwalenie rocznego i wieloletniego programu działalności KIGM.

26. Przedstawienie sprawozdań komisji:

– Mandatowo – Skrutacyjnej,

– Statutowej,

– Uchwał i Wniosków.

27. Zamknięcie obrad.

Przypominam, że zgodnie z par.12 pkt.5 wnioski członków Izby w przedmiocie porządku obrad Walnego Zgromadzenia winny być składane pisemnie Zarządowi Izby w terminie najpóźniej 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Jeżeli następuje uzupełnienie lub zmiana porządku Zarząd zawiadamia członków Izby co najmniej na 5 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Krzysztof Michnal

Prezes Zarządu KIGM

Niezbędne dokumenty:

Poniższe zgloszenie prosimy odesłać e-mailem na adres kigm@kigm.pl lub faxem pod nr 0 58 620 35 54.

zgloszenie i pelnomocnictwo na Walne Zgromadzenie.doc zgloszenie i pelnomocnictwo na Walne Zgromadzenie.doc

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *