Konferencja nt. Badania portowego rynku pracy

W dniu 20 października br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyła się konferencja na temat: badania portowych rynków pracy, która została zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni, Blatycką Akademię Umięjętności S.C. oraz Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Moderatorem konferencji był Prezes KIGM Jerzy Uziębło. W konferencji uczestniczyły 62 osoby, pośród którcyh zbnaleźli się m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktrury ds. morskich Pani kpt. ż.w. Anna Wypych-Namiotko, Dyrektor BAU S.C. – p. Liliana Barańska, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia – p. Janusz Jarosiński, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia – p. Ryszard Strzyżewicz i Kierownik Pracowni Realizacji Badań Socjlogicznych – p. dr Jarosław Załęcki.

Projekt, jakim jest badanie portowego rynku pracy został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest wykazanie potrzeb, informacji o portowym rynku pracy dla firm morskich, szkolnictwa morskiego i administracji.

Podczas konferencji Pani Podsekretarz kpt. ż.w. Anna Wypych-Namiotko poinformowała o działaniach rządu w gospodarce morskiej i UE, prezesi Ząrządu Morskiego Portu Gdynia i Gdańsk przedstawili plany rozbudowy i rozwoju portów w najbliższych latach przy skorzystaniu ze środków z Unii Europejskiej, a które przyczynią się do zwiekszenia zapotrzebowania pracowników morskich, reprezentanci szkół – Zespół Szkół Morskich z Gdańska, Uniwersytet Gdański – Wydział Międzynarodowego Transportu i Handlu Morskiego, Akademia Morska omówili ofertę edukacyjną w kontekście sektora morskiego. Pan prof. Stanislaw Grzelakowski z Akademii Morskiej, z Gdyni podkreslił, iż bardzo ważne jest zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja portowego rynku pracy i cykliczność badań na wspomniany temat.

Na zakończenie Pan Prezes KIGM Jerzy Uziębło powiedział, iż Izba służy promocji zawodów portowych oraz zaproponował Okrągły Stół Dyskusyjny przy KIGM.