PRZETARG WYGRANY !

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej wygrała, organizowany przez Urząd Morski w Słupsku, przetarg nieograniczony na

„Wykonanie badań morfodynamiki strefy brzegowej na wybranych odcinkach strefy brzegowej Południowego Bałtyku dla Urzędu Morskiego w Słupsku”.

Oferta KIGM była najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała maksymalną ilość punktów.

            Badania morfodynamiki strefy brzegowej prowadzone będą dla czterech wybranych odcinków południowego Bałtyku, w granicach jurysdykcji Urzędu Morskiego w Słupsku. Badania morfodynamiki poprzedzają opracowanie koncepcji ochrony brzegu z elementami systemów restytucji biognoz i ichtiofauny strefy przybrzeżnej.

Badaniami zostaną objęte rejony brzegu:

– Łeba (E) (km 180 – 183)

– Rowy (W) (km 217.5 – 220)

– Ustka (E) (km 230 – 233.5)

– mierzeja jeziora Bukowo (km 277.5 – 287)

            Planowane badania mają stanowić podstawę dla decyzji o systemach ochrony brzegów i przybrzeża dla wspomagania działań na rzecz odbudowy bioenoz i ochrony ich ichtiofauny w strefie przybrzeżnej.  Z „Ustawy o ustanowieniu…” wynika potrzeba ochrony brzegów ze wspomagającą metodą sztucznego zasilania strefy wydmowo – plażowej i płytkowodzia.

            Z prognoz WPM i WAH wynika, że na odcinkach silnej i narastającej erozji przybrzeza i brzegu nie jest to w pełni wystarczające przeciwdziałanie. Zakłada się użycie złożonych systemów ochrony (progi podwodne, ostrogi, sztuczne zasilenie, wymiana osadów, sztuczne rafy itp.).

Dodatkowo użycie sztucznych raf budujących wzdłużbrzegowe ciągi za strefą rew pozwoli na osłabienie oddziaływania hydrodynamiki na przybrzezu bliskim i brzegu oraz na rozwój zespołów i ochronę młodocianych form ichtiofauny.

            Badania morfodynamiki strefy brzegowej w złożonym zakresie umożliwiają określenie zmienności form wybrzeża w warunkach ogólnego i narastającego deficytu osadów wzdłuż brzegów typowanych regionów. Zostaną wypracowane koncepcje systemu ochrony brzegów, przybrzeża i litodynamiki plaż. Koncepcja uwzględni również tworzenie (budowanie) systemów (ciągów) tzw. sztucznych raf, wspomagająca restytucję bioenoz w pasie niskiej aktywności morfodynamicznej przybrzeża, w celu podniesienia potencjału biologicznego regionów oraz osłabienia oddziaływań hydrodynamiki na brzegi.