Zwyczajne Zebranie Ogólne KIGM, Oddziału Pomorskiego i Oddziału Zachodniopomorskiego

Zwyczajne Zebranie Ogólne KIGM …

…Oddziału Pomorskiego w Gdyni

Oddział Pomorski Krajowej Izby Gospodarki Morskiej podsumował 2010 r. Zwyczajne Zebranie Ogólne odbyło się 31 marca, w Szkole Morskiej w Gdyni. Wzięło w nim udział 27 przedstawicieli firm członkowskich. Zebranie otworzył Krzysztof Rychlicki, przewodniczący Rady KIGM Oddziału Pomorskiego. W trakcie spotkania zaznajomiono się ze sprawozdaniem Rady Oddziału, obejmującym jej działalność od 28 maja 2010 r. do 31 marca 2011 r. Zwrócono uwagę na sytuację finansową oddziału, wynikającą z działalności agend KIGM: Komisariatu Awaryjnego, Legalizacji, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego i opłacania składek członkowskich oraz na przygotowanie i realizację programu reprezentacji interesów członków oddziału. Za najważniejsze sprawy uznano wsparcie firm członkowskich w sprawach podatkowych, wynikających z działań izb skarbowych i urzędów miejskich oraz w sprawach obowiązujących przepisów celnych i sanitarno-weterynaryjnych. Podsumowano także efekty spotkań członków Rady Oddziału z marszałkiem województwa pomorskiego, Mieczysławem Strukiem i prac reaktywowanej Komisji Zwyczajów Portowych.

Przedstawiono również projekt programu działania oddziału na następne miesiące. Wśród najważniejszych spraw znalazły się m.in. spotkania dotyczące układów transportowych, w tym dla ładunków ciężkich i wielkogabarytowych w portach Gdyni i Gdańsku czy żeglowności Dolnej Wisły a aspekcie potrzeb portów i terminali morskich regionu pomorskiego.

Przewiduje się także skorelowanie planów pracy Rady Oddziału z cyklem spotkań członków organizowanych pod hasłem „Maritime after work”, a odbywających się w co drugi wtorek każdego miesiąca, w restauracji Riwiera w Gdyni. W ramach tych spotkań zaplanowano tematy:

* program i przygotowania do Europejskiego Dnia Morza 2011 r., w Gdańsku,

* informacje Urzędu Morskiego w Gdyni o inwestycjach morskich w portach,

* spotkanie z kierownictwem Izby Celnej w Gdyni,

* spotkanie z wybranym europosłem z regionu pomorskiego.

Ponadto, w związku z przejściem na emeryturę Juliana Kołtońskiego, byłego dyrektora Zarządu Morskiego Portu Elbląg, w wyborach uzupełniających, wybrano na to stanowisko Arkadiusza Zglińskiego, obecnego dyrektora elbląskiego portu.

 

…Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie

 W siedzibie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście odbyło się, 16 marca br., VII Zebranie Ogólne Zachodniopomorskiego Oddziału KIGM. Wzięło w nim udział 18 osób. W trakcie spotkania Cezary Sylwestrzak, przewodniczący Oddziału, przedstawił sprawodzanie z działalności Rady Oddziału od 25 marca ub. r. do 15 marca 2011 r., zwracając uwagę na inicjatywy podejmowane na rzecz gospodarki morskiej, w tym m.in. powołania Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.

Następnie C. Sylwestrzak zaproponował kontynuację kierunków działalności oddziału na lata 2008 – 2012, które zostały przyjęte podczas zabrania w 2008 r., uzupełniając je o bieżące działania KIGM. I tak najważniejsze cele, jakie postawiła przed sobą Rada Oddziału Zachodniopomorskiego na 2011 r. to m.in.:

·         aktywne włączenie się w realizację strategii rozwoju Pomorza Zachodniego w zakresie gospodarki morskiej,

·         reprezentowanie środowiska zachodniopomorskiego na forum krajowym i zagranicznym,

·         współudział w przygotowywaniu i opiniowaniu dokumentów i aktów prawnych dotyczących gospodarki morskiej,

·         pomoc członkom oddziału w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych,

·         intensyfikacja działalności szkoleniowej i promocyjnej (targi i wystawy).

Ponadto zapoznano się z preliminarzem budżetowym oddziału na 2011 r., który został przyjęty. Zdecydowano również o odwołaniu ze składu Rady Oddziału Henryka Rupnika. Do Rady wybrano: Jana Warchoła i Pawła Adamarka.