Konsulatacje społeczne

W dniu 12 października 2012 w siedzibie KIGM odbyło się spotkanie członków Oddziału Pomorskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego. Przygotowanego na podstawie art. 77 ust. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368).

W wyniku dyskusji wypracowano trzy punkty dotyczące zmian w ww. projekcie, które zostały wysłane do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Proponowane zamiany:

  1. Zabranie przewodniczącemu Komisji uprawnień do decydowania o egzaminach cząstkowych, tj. o tym czy mają one być, czy nie.
  2. Ujednolicenie trybu zdawania egzaminów poprzez umożliwienie wszystkim zainteresowanym przeprowadzania egzaminów cząstkowych, oraz określenie okresu przewidzianego na złożenie wszystkich egzaminów cząstkowych w zależności od poszczególnych jednostek oświatowych zajmujących się edukacją morską:
  3. dla akademii morskich – okres 5 lat
  4. dla szkół policealnych – okres 4 lat
  5. dla osób przystępujących do kursów (kursantów) – 3 lata.
  6. Zmianę kolejności zdawanych egzaminów zgodnie z porządkiem:
  7. najpierw teoretyczne
  8. następnie praktyczne

Z zaproszonych podmiotów – jednostek edukacyjnych oraz członków KIGM O/Pomorski – w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Akademii Morskiej, Szkoły Morskiej i PLO. Akademia Morska wyraziła zdanie odrębne w odniesieniu do punktu drugiego proponowanych zmian.