XIV Walne Zgromadzenie Członków KIGM

W imieniu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuję XIV Walne Zgromadzenie Członków na dzień 20 czerwca na godzinę 13:00 (I termin) i 13:30 (II termin). Miejscem Zgromadzenia będzie sala konferencyjna Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. ul. Rotterdamska 9.

 1. Otwarcie obrad XIV Zwyczajnego WZC KIGM
 2. Wybór Przewodniczącego WZC i powołanie protokolantów
 3. Powołanie Komisji: Mandatowo Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZC i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Uchwalenie porządku i tematyki obrad WZC
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM za okres od 28 czerwca 2012 do 6 czerwca 2013
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjecie sprawozdania Rady KIGM za okres od 28 czerwca 2012 do 6 czerwca 2013
 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2012
 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM za okres od 28 czerwca 2012 do 6 czerwca 2013
 10. Udzielenie absolutorium władzom KIGM
 11. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie rocznego programu działania  KIGM na rok 2013
 12. Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie rocznego budżetu KIGM na rok 2013
 13. Przedstawienie, rozpatrzenie  i  uchwalenie  zmiany wysokości składek członkowskich oraz zasad ich regulowania
 14. Przedstawienie i rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie KIGM oraz uchwalenie zmian w Statucie i jego tekstu jednolitego
 15. Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków
 16. Przedstawienie sprawozdań komisji: Mandatowo Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
 17. Wolne wnioski
 18. Zamknięcie obrad

Sekretarz Generalny

Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Jerzy Lewandowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *