Komisja Skarbu Państwa a polityka podatkowa samorządów wobec portów

5 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP. Na posiedzenie komisji zostali zaproszenie przedstawiciele portów oraz samorządów, na terenie których znajdują się porty. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej była reprezentowana przez Sekretarza Generalnego KIGM pana dra Jerzego Lewandowskiego.Poniżej zamieszczamy skróconą informację o pracy ww. komisji sejmowej.

„Komisja Skarbu Państwa /SUP/ rozpatrzyła informację na temat aktualnej sytuacji i strategii rozwoju portów morskich w kontekście polityki podatkowej prowadzonej przez właściwe samorządy. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa -Rafał Baniak. Minister przypomniał, że zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich, portami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej są porty zlokalizowane w: Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie-Świnoujściu. Według wstępnej oceny sytuacji finansowej porty we wszystkich rodzajach działalności w 2013 r. odnotowały wzrost przychodów. Aby utrzymać tak dobrą kondycję finansową oraz móc sprostać konkurencji, np. portów niemieckich, konieczne jest stałe inwestowanie w rozwój wysoko kapitałochłonnej infrastruktury portowej. Duży wpływ na dalsze funkcjonowanie i rozwój portów morskich ma polityka podatkowa prowadzona przez samorządy w stosunku do spółek portowych. Zastosowana w ostatnich latach przez organy podatkowe interpretacja przepisów podatkowych, w której zakwestionowany został przyjęty przez spółki portowe zakres zwolnień od podatku od nieruchomości, spowodowała nałożenie na porty dodatkowych wielomilionowych obciążeń. W ocenie Ministra Skarbu decyzje poszczególnych samorządów dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste ograniczają potencjał rozwojowy portów, a tym samym rozwój regionów nadmorskich. Obciążenia te bezpośrednio nie zaburzają sytuacji ekonomiczno-finansowej i nie wpływają na płynność finansową, stanowią jednak przyczynę utraconych korzyści w postaci inwestycji własnych lub podmiotów zewnętrznych. Prezesi zarządów poszczególnych portów zwracali również uwagę na zagrożenia dla prowadzonych i planowanych inwestycji spowodowane przez decyzje podatkowe samorządów. Z kolei przedstawiciele samorządów podkreślali, że ich postępowanie jest zgodne z prawem. Aktualnie w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych toczą się postępowania administracyjne. Minister poinformował, że obecnie prowadzone są prace legislacyjne zmierzające do doprecyzowania definicji infrastruktury portowej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz doprecyzowania w rozporządzeniu Rady Ministrów określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Problem dotyczy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, który uiszcza opłatę za użytkowanie wieczyste w wysokości 3% wartości nieruchomości, podczas gdy zarządy portów w Gdańsku i Gdyni płacą dziesięciokrotnie mniej – 0,3%. Posłowie dyskutowali nad możliwościami pogodzenia roszczeń podatkowych oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie wieczyste poszczególnych samorządów z możliwościami finansowania rozwoju i modernizacji portów.”

(źródło: Sejm RP – Informacja o Pracach Komisji Sejmowych – VII kadencja w dniu 5 lutego 2014 – nr 10/2014 (269))

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *