XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

25 czerwca br w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdyna SA. odbyło się XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Zebranych przywitał Przewodniczący Rady KIGM Janusz Jarosiński. Przewodniczącym Zgromadzenia wybrano, Romana Woźniaka – Prezesa Zarządu PL

Po wybraniu składów komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, oraz uchwaleniu kwestii regulaminowych  i formalnych, Sekretarz Generalny KIGM – Jerzy Lewandowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r. Przedstawił i omówił m.in. nadzór nad bieżącą działalnością biura i działalnością gospodarczą KIGM. Przewodniczący Rady J. Jarosiński przedstawił sprawozdanie z działalności Rady KIGM, w swym wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą współpracę  Rady i Sekretarza Generalnego z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Sejmową Komisją Infrastruktury oraz Sejmową Komisją Skarbu Państwa.

Po sprawozdaniu z działalności Rady Sekretarz Generalny przedstawił sprawozdanie finansowe KIGM za rok 2014. Omówił bilans, rachunek zysków i strat, podkreślając dodatni wynik z działalności gospodarczej KIGM.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Nowakiewicz odczytał sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM, w którym w związku z prawidłową realizacją zadań statutowych oraz prowadzenie właściwej gospodarki finansowej Izby wnioskował o udzielenie Radzie absolutorium.

Po rozpatrzeniu i przyjęciu wyżej wymienionych sprawozdań udzielono absolutorium władzom KIGM.

Kolejnymi punktami Zgromadzenia były: przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2015 oraz przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2015.

W związku cofnięciem przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk rekomendacji p. Januszowi Kasprowiczowi dotychczasowemu członkowi Komisji Rewizyjnej i wyznaczeniem na jego miejsce p. Juliana Skelnika powstała  konieczność uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Rekomendowany przez ZMPG pan J. Skelnik wyraził zgodę na kandydowanie i został wybrany przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Po odczytaniu protokołów z prac komisji Sekretarz Generalny KIGM poinformował zebranych, że Izba jest jak co roku, współorganizatorem Święta Morza w Gdyni i zaprosił wszystkich do zwiedzania kontenera multimedialnego na Skwerze Kościuszki, promującego gospodarkę morską i członków Izby.

Zamykając obrady przewodniczący obrad R. Woźniak podziękował członkom Izby za udział w Zgromadzeniu. Podziękował również panu Januszowi Kasprowiczowi za jego trzyletnią działalność w Komisji Rewizyjnej KIGM.

Kliknij by zobaczy relację fotograficzną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *