Posiedzenie Rady KIGM

7 września br. podczas MTM Baltexpo w sali konferencyjnej Amber Expo odbyło się posiedzenie Rady KIGM. Obrady otworzył i przewodniczył im p. Janusz Jarosiński – przewodniczący Rady KIGM,. Sekretarz Generalny KIGM dr Jerzy Lewandowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz z działalności biura Izby. Poinformował też zebranych o wynikach ekonomicznych Izby.

W punkcie obrad dotyczącym spraw wniesionych i wolnych wniosków z inicjatywy p. Zbigniewa Karpińskiego i przy poparciu wszystkich zgromadzonych podjęto uchwałę dotyczącą wystosowania listu do Marszałka Województwa wyrażającego zdecydowane poparcie dla jego inicjatywy zmierzającej do powołania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji dedykowanej gospodarce morskiej.

Treść listu na poniżej.

Gdynia, dnia 7 września 2015 r.

Pan

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej na posiedzeniu w dniu 7 września 2015r., postanowiła wyrazić zdecydowane poparcie dla inicjatywy Pana Marszałka zmierzającej do powołania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji dedykowanej gospodarce morskiej.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej utworzona w 1999r. zrzesza ponad 120 podmiotów sektora gospodarki morskiej z 3 województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i mazursko-warmińskiego. Statutowym celem KIGM jako organizacji samorządu gospodarczego jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez „wspieranie instytucji oraz inicjatyw i przedsięwzięć wspomagających i ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej” oraz „zwiększanie zdolności innowacyjnych przedsiębiorców gospodarki morskiej”.

Dlatego też Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej popiera te wszystkie działania, które służą umocnieniu gospodarki morskiej i zwiększeniu jej konkurencyjności. Chociaż w ostatnich latach dynamika wzrostu gospodarki morskiej była wyższa niż gospodarki polskiej ogółem, to bez nasycenia tej gospodarki nowoczesnymi technologiami przy wykorzystaniu potencjału badawczego regionów nadmorskich, możliwości rozwojowe gospodarki morskiej ulec mogą istotnemu ograniczeniu.

Aby temu zapobiec wskazane jest ustanowienie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji dedykowanej gospodarce morskiej. Przyczyni się to do wzrostu innowacyjności licznych polskich przedsiębiorstw działających na rynku globalnym i rozwijających się przy wykorzystaniu polskiej myśli technicznej. Warto podkreślić, że technologie wdrożone przez przemysły morskie charakteryzują się swą odmiennością w stosunku do rozwiązań lądowych. Wynika to z faktu, że niszczące działanie środowiska morskiego wymusza stosowanie podwyższonych wymogów dotyczących m.in. niezawodności, bezpieczeństwa i odporności na działanie środowiska.

Powołanie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji dedykowanej gospodarce morskiej ułatwi, a w wielu przypadkach umożliwi przedsiębiorcom gospodarki morskiej i jednostkom badawczym sięgnięcie po środki z programów międzynarodowych a tym samym umożliwi dalsze zwiększenie inwestycji w nowe technologie i powstanie i rozwój nowych, innowacyjnych produktów.

Powołanie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji dedykowanej gospodarce morskiej przyczyni się nie tylko do rozwoju gospodarki morskiej, ale całej gospodarki narodowej,
w której gospodarka morska odgrywa coraz bardziej istotną rolę.

 

Z upoważnienia Rady KIGM

Jerzy Lewandowski

Sekretarz Generalny KIGM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *