Kursy w 2017 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy w Nowym 2017 Roku do zapoznania się z kalendarzem kursów organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej (kalendarz na kolejnej stronie).

Proponowane terminy kursów mogą ulec zmianie – przyspieszeniu bądź opóźnieniu zależy to od ilości zgłoszeń na kurs, szybkości ich wpłynięcia oraz dostępności wykładowcy prowadzącego szkolenie.

Lp. NAZWA KURSU PROPONOWANY TERMIN ZAGADNIENIA
1. Draft survey Luty

25-26

1.        Metody obliczania masy ładunku z pomiarów zanurzeń

2.        Dokumentacja eksploatacyjna statku

2.1. Dokumenty statku

2.2. Dane hydrostatyczne

2.3. Dane hydrostatyczne statku
przegłębionego – wykres Firsowa
2.4. Skala załadowania

2.5. Skala Bonjeana

3.        Urządzenia stosowane do pomiarów

4.        Zakres pomiar6w draft survey

4.1. Pomiary zanurzeń

4.2. Pomiary ilości zapasów i balastów
4.3. Pomiar gęstości wody

5.        Obliczanie wyporności statku

5.1. Poprawki do zanurzenia dziobu, rufy i śródokręcia
5.2. Poprawka na odkształcenie kadłuba statku

5.3. Poprawki do zanurzeń statku przegłębionego

5.4. Poprawki na gęstość wody zaburtowej

6.        Odczytywanie zanurzeń

7.         Przykłady obliczeniowe

8.        Formularze

9.        Egzamin końcowy

2. Sztauowanie
i  mocowanie ładunków
w jednostkach transportowych
Marzec

4-5

1.        Podstawy prawne dotyczące transportu ładunków wewnątrz jednostek transportowych

2.        Jednostki transportowe używane w transporcie drogowym, kolejowym i morskim

3.        Opakowania stosowane w transporcie towarów

4.        Podstawy fizyki dotyczące zjawisk w transporcie towarów drogą lądową i morską

5.        Uszkodzenia towarów w transporcie: przyczyny i skutki

6.        Rozmieszczanie ładunku wewnątrz jednostek transportowych

7.        Mocowanie i zabezpieczanie ładunku, analiza wytrzymałości mocowań

8.        Kontrola załadowania

9.        Dokumenty ładunkowe

10.     Test

3. Sztauowanie
i mocowanie ładunków na statkach
Kwiecień

22-23

1.        Rodzaje ładunków transportowanych morzem

2.        Rodzaje i charakterystyka ładunków oraz ich opakowań:

a. Ładunki drobnicowe

b. Ładunki zjednostkowane

c. Ładunki masowe

3.        Plany ładunkowe statków

a. sposoby prezentacji przestrzeni ładunkowej

b. sposoby prezentacji i oznaczania ładunku

4.        Uwarunkowania prawne w transporcie towaru morzem

a. Przepisy dotyczące bezpiecznego przewozu ładunku

b. Strony w przewozie morskim

c. Odpowiedzialność prawna

d. Roszczenia

5.        Siły, momenty i przyspieszenia oddziaływujące na ładunek
w czasie transportu morzem

6.        Charakterystyka ładowni statków i wytrzymałość pokładów

7.        Planowanie rozmieszczania ładunku w ładowniach i pokładach

a. Rozmieszczenie w ładowni, na pokładzie,

b. Separacja ładunków

c. Ładunki niebezpieczne

8.        Pakowanie, oznakowanie i zabezpieczanie ładunków niebezpiecznych

a. Prawne aspekty przewozu i składowania ładunków niebezpiecznych

b. Klasyfikacja i oznakowanie ładunków niebezpiecznych

c. Opakowania ładunków niebezpiecznych

d. Sztauowanie ładunków niebezpiecznych różnych klas

e. Segregacja i zasady oddzielania ładunków niebezpiecznych wg IMDG Code, zaleceń międzynarodowych i przepisów lokalnych

9.        Sposoby zabezpieczania i mocowania ładunku:

a. przed przesuwaniem

b. przed przewracaniem

10.     Osprzęt służący do mocowania i zabezpieczania ładunku

a. Osprzęt stały

b. Osprzęt ruchomy

c. Punkty mocowań w ładowniach

d. Inspekcja osprzętu

11.     Matematyczne podstawy obliczania mocowań ładunku:

a. Rozprowadzanie obciążeń

b. Współczynnik tarcia

c. Obliczanie sił działających w odciągach

d. Blokowanie ładunku Cargo Securing Manual

4.

 

Lifting & Rigging

 

8h–dla personelu operacyjnego

 

16h – dla personelu zarządzającego

Maj

20-21

1.        Odpowiedzialność prawna podczas operacji podnoszenia ciężarów

2.        Podnoszone ładunki, definicje

3.        Wyposażenie używane do podnoszenia ciężarów

4.        Oznakowanie wyposażenia do podnoszenia ciężarów

5.        Inspekcje wyposażenia do podnoszenia ciężarów

6.        Środek ciężkości podnoszonych ciężarów

7.        Podstawowe obliczenia wytrzymałościowe

8.        Zasady bezpiecznego podnoszenia ciężarów

9.        Zagrożenia w czasie podnoszenia ciężarów

10.     Test

5. Agent Okrętowy – kurs podstawowy Wrzesień

16-17

1.        Pojęcia podstawowe, źródła prawa morskiego

2.        Pojęcie statku morskiego- przynależność państwowa, rejestr okrętowy, właściciel statku, armator.

3.        Sytuacja prawna statku na wodach morskich

4.        Agent Morski a Makler Morski

5.        Polska administracja morska

6.        Przewóz ładunku i pasażerów morzem

7.        Umowy czarterowe statku

8.        Usługi holownicze

9.        Usługi pilotowe

10.     Funkcje Agenta w obrocie portowo-morskim

11.     Dokumentacja związana z funkcjami Agenta Morskiego

12.     Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO)

6. Załadunek
i składowanie materiałów niebezpiecznych
w obszarze portowym
Październik

21-22

1. Wstęp i podstawowe definicje

a.        Konwencje międzynarodowe

b.        Zastosowanie Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych – kodeks IMDG

c.        Jednostki miar

d.        Wykorzystywane skróty

 

2. Klasyfikacja

a.        Klasy, podklasy, grupy opakowań, grupy kompatybilności, kategorie separacji

b.        Numeracja UN, właściwa nazwa przewozowa (PSN –
proper shipping name)

c.        Klasyfikacja mieszanin i zawiesin substancji o różnych klasach niebezpieczeństwa

d.        Sposób identyfikacji substancji szkodliwych w opakowaniach

e.        Klasyfikacja odpadów – definicje i właściwości

f.         Klasyfikacja polutantów morskich

 

3. Klasy ładunków niebezpiecznych

a.        Klasa 1 – Towary wybuchowe – podklasy, definicje i ogólne zasady

b.        Klasa 2 – Gazy – podklasy, definicje i ogólne zasady

c.        Klasa 3 – Ciecze łatwopalne – podklasy, definicje i ogólne zasady

d.        Klasa 4 – Ciała stałe łatwopalne – podklasy, definicje i ogólne zasady

e.        Klasa 5 – Towary utleniające – podklasy, definicje i ogólne zasady

f.         Klasa 6 – Towary toksyczne – podklasy, definicje i ogólne zasady

g.        Klasa 7 – Towary promieniotwórcze – podklasy, definicje i ogólne zasady

h.        Klasa 8 – Towary powodujące korozję – podklasy, definicje i ogólne zasady

i.         Klasa 9 – Inne towary niebezpieczne – podklasy, definicje i ogólne zasady

4. Opakowania

a.        Definicje

b.        Opakowania specjalne dla klasy 1 – 9

c.        Przewóz w ograniczonych ilościach

5. Procedury przewozu

a.        Oznakowanie i nalepki

b.        Plakatowanie i oznaczanie CTU (Cargo Transport Unit – jednostek ładunkowych)

c.        Dokumenty

7. Cumowanie jednostek powyżej 150m długości Listopad

18-19

1.        Informacje ogólne

2.        Organizacja prac cumowniczych

3.        Współpraca cumowników z motorówką cumowniczą

4.        Kryteria doboru cumowników

5.        Uprawnienia cumowników

6.        Zasady bezpiecznego wykonywania pracy

7.        Wymogi administracji morskiej dot. cumowania

8.        Standardowe zwroty stosowane podczas cumowania (również w j. angielskim)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *