Zgromadzenie Ogólne Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy KIGM w Gdyni.

24 listopada 2017 w siedzibie KIGM w Gdyni odbyło się Zgromadzenie Ogólne Arbitrów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego działającego przy KIGM. Obradom przewodniczył p. mec. Zbigniew Jaś, wiceprezes MSA oraz wiceprzewodniczący Kolegium Sądu.

Podczas obrad przyjęto rezygnację z pełnienia funkcji arbitra oraz członka Kolegium MSA pani mecenas Doroty Rosiak, w związku z  jej kandydowaniem na funkcję konsula honorowego Królestwa Holandii i wymogami formalnymi polskiego MSZ dotyczącymi pełnienia tej funkcji. Przyjęto również rezygnację pana mecenasa Michała Rzeszewicza z funkcji wiceprezesa i wiceprzewodniczącego. Pan M. Rzeszewicz pozostał nadal arbitrem MSA. W związku z rezygnacją dwóch członków prezydium KIGM oraz odejściem pana profesora Jerzego Młynarczyka, kolegium MSA musiało zostać uzupełnione. Zgodnie z Regulaminem MSA Zgromadzenie Ogólne Arbitrów ustaliło trzyosobowy skład Kolegium, do którego dokooptowano w głosowaniu tajnym, panią profesor Marię Dragun-Gertner oraz p. mecenasa Tomasza Nadratowskiego.

Podczas obrad dyskutowano nad funkcjonowaniem Sądu, propagowaniem jego działalności pośród firm związanych z branżą morską, a także potrzebie pewnych zmian w Regulaminie działalności, mogących usprawnić i ułatwić wnoszenie spraw do Sądu oraz jego procedowanie. Wniesiono również pod obrady sugestię, by powrócić do uprzedniej nazwy Sądu – najstarszego sądu arbitrażowego w RP – tj. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy dla spraw Żeglugi Morskiej i Śródlądowej. Wniosek ma być rozpatrzony na kolejnym najbliższym posiedzeniu ZOA.

Po Zgromadzeniu Ogólnym zebrało się Kolegium MSA, podczas którego wybrano nowego przewodniczącego Kolegium MSA – i tym samym prezesa sądu, którym został p. Zbigniew Jaś oraz wiceprzewodniczących tj. p. Marię Dragun-Gertner i p. Tomasza Nadratowskiego.

Nowe kolegium przyjęło również w poczet arbitrów MSA dwie nowe osoby, tj. panią Weronikę Haustein oraz pana Mateusza Filippa.