XI Zebranie Ogólne Członków KIGM

XI Zebranie Ogólne Członków KIGM

Pomorski Oddział Regionalny

w Szkole Morskiej, w Gdyni ul. Polska 13A

23 maja 2018

 

Działając na podstawie par. 15 pkt. 2 Regulaminu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny, Rada KIGM O/Pomorski, zwołuje na dzień 23 maja 2018 godz. 13:00. (pierwszy termin) – 23 maja 2018 godz. 13:15 (drugi termin), Zebranie Ogólne Członków KIGM O/Pomorski. Spotkanie odbędzie się w  Szkole Morskiej, ul. Polska 13A w Gdyni.

 

Propozycja porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Ogólnego KIGM O/Pomorski.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Ogólnego.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie Porządku Obrad.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Ogólnego oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Oddziału od 5 czerwca 2017 r. do 23 maja 2018 r.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem i udzielenie absolutorium Radzie KIGM POR.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie propozycji zmian w Regulaminie Rady KIGM Pomorski Oddziału Regionalny oraz uchwalenie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu.
 11. Omówienie najważniejszych  kierunków działalności KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego na rok 2018.
 12. Udzielenie poparcia zmianom do projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – autorstwa Akademii Morskiej w Gdyni
 13. Uwagi i wolne wnioski
 14. Przyjęcie Uchwał i Wniosków
 15. Zakończenie obrad