XI Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego

W dniu 23.05.2018 roku w siedzibie Szkoły Morskiej odbyło się XI Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Zgromadzenie po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Rady KIGM POR p. Krzysztofa Michnala, udzieliła Radzie absolutorium. Następnie przewodniczący Rady omówił najważniejsze kierunki działalności KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego na lata 2018/19. Wskazał m.in., że tak jak w latach poprzednich, należy podjąć się monitorowania prac rządu nad rozwojem i możliwościami wdrażania w polskich portach Port Community System, monitorowania działań samorządów dotyczące gospodarki gruntami, przy i na terenie portów morskich a także wspierać działania mające na celu przywrócenie polskiej bandery flocie handlowej. Podkreślił rolę i rosnące znaczenie Święta Morza w Gdyni, którego KIGM, jako jeden z pomysłodawców jego przywrócenia, od sześciu lat jest współorganizatorem.

Podczas obrad postanowiono wyrazić swojej poparcie wobec zmian do projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” autorstwa Akademii Morskiej w Gdyni oraz skierować poparcie i dokument z proponowanymi zmianami pod obrady Rady KIGM w celu nadania poparcia gremia KIGM o zasięgu krajowym.