Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego 2019

Szanowni Państwo, Członkowie KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego

W imieniu p. Krzysztofa Michnala, przewodniczącego Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z Uchwałą Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego Nr 1/ROP/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 oraz na podstawie par. 15 pkt. 2 Regulaminu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej Pomorski Oddział Regionalny, że:

24 maja 2019, g. 12.30 (pierwszy termin) – 24 maja 2019, g. 12.45 (drugi termin), odbędzie się Zebranie Ogólne Członków KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego

Miejscem spotkania będzie Szkoła Morska w Gdyni, ul. Polskiej 13A w Gdyni.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zebrania Ogólnego KIGM O/Pomorski.
 2. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Ogólnego.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie Porządku Obrad.
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Ogólnego oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Oddziału od 23 maja 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem i udzielenie absolutorium Radzie KIGM POR.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie propozycji zmian w Regulaminie Rady KIGM Pomorski Oddziału Regionalny oraz uchwalenie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu.
 11. Uchwalenie Regulaminu Kapituły wyróżnienia honorowego KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego „Gospodarka Morska – Publicysta Roku”.
 12. Omówienie najważniejszych kierunków działalności KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego na rok 2019.
 13. Uwagi i wolne wnioski
 14. Przyjęcie Uchwał i Wniosków
 15. Zakończenie obrad

proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 20 maja 2019

Potwierdzenie w formie karty zgłoszeniowej proszę przesłać – skan mailem na adres dyrektor.biura@kigm.pl;

lub dostarczyć oryginał do biura pocztą lub osobiście na adres biura.

Rafał Machowiak
Dyrektor Biura KIGM