XXII. Walne Zgromadzenie Członków KIGM

Opublikowano: poniedziałek, 31, maj 2021

Informuję, że Rada Krajowej Izby Gospodarki Morskiej zwołuje XXII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  na 25 czerwca 2021 r. na godz. 11.30 (I termin) i godz. 12.00 (II termin).

Miejscem ZWZC będzie siedziba Polskich Linii Oceanicznych S.A., al. Marszałka Piłsudskiego 1.

Proponowany porządek i tematyka obrad:
1. Otwarcie obrad XXII. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KIGM.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZC i powołanie protokolantów.
3. Powołanie Komisji:
  - Mandatowo-skrutacyjnej
  - Uchwał i wniosków
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZC i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Uchwalenie porządku i tematyki obrad.
6. Uchwalenie Regulaminu obrad XXII. ZWZC.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sekretarza Generalnego KIGM za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady KIGM za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego KIGM za rok 2020.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej KIGM za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 r.
11. Udzielenie absolutorium władzom KIGM.
12. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie Planu pracy KIGM na rok 2021.
13. Przedstawienie, rozpatrzenie i uchwalenie budżetu KIGM na rok 2021.
14. Przedstawienie i rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie KIGM oraz uchwalenie zmian w Statucie i jego tekstu jednolitego.
15.  Dyskusja o najważniejszych sprawach KIGM i jej członków.
16. Przedstawienie sprawozdań komisji:
- Mandatowo-skrutacyjnej
- Uchwał i wniosków
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Sekretarz Generalny
Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
Rafał Machowiak