Działalność

Zadania Krajowej Izby Gospodarki Morskiej:

 1. zapewnienie członkom Izby wszechstronnej pomocy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zgodnie z ich potrzebami i interesami;
 2. tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych uwzględniających cechu charakterystyczne regionów nadmorskich, a przede wszystkim jego więź z morzem;
 3. integracja środowiska przedsiębiorców działających w obszarach gospodarki związanej z morzem i zapewnienie reprezentacji tej grupy przedsiębiorstw wobec instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej;
 4. przedstawianie uwag i wniosków dotyczących projektów międzynarodowych umów gospodarczych w zakresie gospodarki morskiej, zawieranych z innymi krajami i organizacjami gospodarczymi;
 5. prowadzenie działalności promocyjnej, w tym organizacja targów i wystaw oraz pomoc członkom Izby w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 6. wspieranie polskich przedsiębiorców gospodarki morskiej w jak najlepszym przygotowaniu się do spełniania wymogów integracyjnych z Unią Europejską i NATO;
 7. popieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji morskiej jako ważnej dźwigni rozwoju gospodarczego;
 8. wspieranie restrukturyzacji, prywatyzacji oraz przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej;
 9. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności uczestnictwo w tworzeniu prawa o działalności gospodarczej, opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym tworzenie doraźnych zespołów oraz komisji do monitorowania, opiniowania i wskazywania rozwiązań problemów polskiej przedsiębiorczości.

Metody realizacji zadań:

Swoje cele Izba reprezentuje i realizuje w szczególności poprzez:

 1. reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji, organizacji i jednostek gospodarczych;
 2. zapewnienie członkom Izby wszechstronnej pomocy w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zgodnie z ich potrzebami i interesami;
 3. współudział w opracowywaniu aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz opiniowanie projektów tych aktów;
 4. przedstawianie uwag i wniosków dotyczących projektów międzynarodowych umów gospodarczych w zakresie gospodarki morskiej, zawieranych z innymi krajami i organizacjami gospodarczymi;
 5. przedstawianie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjom politycznym i społecznym analiz, ocen i informacji dotyczących funkcjonowania gospodarki morskiej;
 6. współdziałanie z administracją państwową na szczeblach regionalnych i centralnym w zakresie tworzenia i realizacji polityki morskiej państwa;
 7. stymulowanie rozwoju życia gospodarczego i wspieranie inicjatyw lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej;
 8. tworzenie warunków dla funkcjonowania przy Izbie Komisariatu Awaryjnego oraz Sądu Arbitrażowego w celu niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym;
 9. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
 10. prowadzenie działalności promocyjnej w tym organizacja targów i wystaw oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 11. prowadzenie bazy danych dot. podmiotów gospodarczych;
 12. upowszechnianie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego poprzez prowadzenie działalności oświatowej;
 13. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów Krajowej Izby Gospodarki Morskiej;
 14. ustanawianie ekspertów Izby, biegłych i rzeczoznawców do wydawania opinii i certyfikatów, a także wskazywanie podmiotom gospodarczym krajowym i zagranicznym ekspertów w poszczególnych dziedzinach;
 15. wydawanie – na podstawie upoważnień wynikających z odrębnych przepisów – dokumentów certyfikacyjnych oraz świadectw o pochodzeniu towarów;
 16. wspieranie instytucji oraz inicjatyw i przedsięwzięć wspomagających i ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej;
 17. współpraca w zwalczaniu bezrobocia, wspieranie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
 18. przekazywanie członkom Izby wszelkich informacji mających znaczenie dla ich działalności.