Instrukcja korzystania z Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Obowiązek publikowania informacji za pomocą BIP określony został w Art. 8.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Do realizacji udostępniania informacji publicznej ustawodawca zobligował:
– Organy władzy publicznej
– Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
– Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa
– Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
– Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
– Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
– Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
– Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
– Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
– Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa , jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
– Związki zawodowe i ich organizacje
– Partie polityczne
– Inne podmioty wykonujące zadania publiczne

Po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 lipca 2003 r. wymienione podmioty zobligowane ustawą do publikowania informacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w Art.6 ust 1 pkt 2. i pkt 3. lit. a)-d) oraz lit. f) ustawy z dnia 6 września 2001 r.:
– Status prawny lub formę prawną
– Organizację
– Przedmiot działania i kompetencje
– Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
– Struktura własnościowa podmiotów, o których mowa w Art. 4 ust1 pkt 3-5
– Majątek, którym dysponują
– Zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4. ust 1
– Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych
– Tryb działania państwowych osób prawnych
– Tryb działania osób samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
– Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
– Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
– Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Podmiot jest zobowiązany na mocy Art. 8. ust 6 udostępniając informację podać:
– oznaczenie informacji danymi określającymi podmiot ją udostępniający
– tożsamość osoby, która wytworzyła informację
– tożsamość osoby, która odpowiada za jej treść
– tożsamość osoby, która wprowadziła informację do zawartości podstrony BIP
– oznaczenie czasu wytworzenia informacji
– oznaczenie czasu jej udostępnienia w zakresie podstrony BIP
– zabezpieczenie możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji

Strona BIP powinna zawierać:
– logo (znak graficzny) Biuletynu
– imię i nazwisko, numer telefonu, nr faksu, adres e-mail osób redagujących stronę podmiotową BIP
– instrukcję korzystania z podmiotowej strony BIP
– wyjaśnienia wszelkich skrótów pojęciowych
– informację o liczbie odwiedzin strony – statystyka strony
– menu przedmiotowe
– moduł wyszukujący
– rejestr zmian treści informacji publicznej zawartych w podmiotowej stronie BIP ze wskazaniem daty od której zmiany te obowiązują
– informację o sposobie dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę BIP, a nie udostępnionych w Biuletynie podmiotu
– posiadać przełączenie do strony głównej Portalu BIP.

Dostęp do informacji jest bezpłatny z zastrzeżeniem Art. 15., który określa , że jeżeli informacja udostępniona na wniosek o udostępnienie wskazuje że podmiot ją udostępniający będzie musiał ponieść koszt jej przekształcenia lub przeniesienia na nośnik wskazany we wniosku /art. 10. ust. 1/, – podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

O fakcie zaistnienia opłaty podmiot udostępniający informację, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie musi poinformować o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawcę.

W przypadku braku zmiany przez wnioskodawcę trybu udostępnienia lub zaniechanie starania się o udostępnienie – podmiot udostępniający informację do którego wpłynął wniosek realizuje udostępnienie treści informacji zgodnie z proponowaną formą przez wnioskodawcę w czasie 14 dni od daty jego złożenia.