Legalizacja

Oferujemy dokonanie czynności legalizacyjnych

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie.

 

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów:

1. Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
2. Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
3. Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
4. Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
5. Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.
6. Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
7. Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.
 8.  Wystawianie uniwersalnych świadectw pochodzenia towarów.

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

 

Dokumenty podstawowe

  • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej (oryginał do wglądu).
  • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
  • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
  • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

 

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

 

Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć wypełniony przez przedsiębiorcę wniosek.

Formularze legalizacyjne do pobrania:

.  Procedury legalizacyjne

procedury_legalizacyjne_pop.doc

  • Wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia i zalegalizowanie dokumentów handlowych – wzór nr 1

Wniosek_o_wydanie_swiadectwa_pochodzenia wzor 1.doc

· Formularz świadectwa pochodzenia

Formularz_swiadectwa_pochodzenia.doc (44.00 KB)

  • Zamówienie na druki – dla przedsiębiorców zainteresowanych zakupem druków świadectwa pochodzenia Form A dla rozpisania importu

Zamowienie_na_druki.doc (28.00 KB)

  • Cennik

cennik.pdf (528.64 KB)

 

Ważne!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

Ważne!

Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób:

w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie  kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Szczegóły pod numerem 58 661 53 75.

 

***

Zapraszamy przedsiębiorców codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00

Stanowisko ds. Legalizacji Dokumentów
tel. (058) 661 53 75
fax (058) 620 35 64
osoba kontaktowa: Bożena Rogalska

Działalność legalizacyjna jest prowadzona w imieniu

Krajowej Izby Gospodarczej

 

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji

ul:Trębacka 4 , 00-074 Warszawa, Polska,

tel: +48 (22) 630 97 13, 630 96 31, 630 97 67,

fax: +48 (22) 826 82 31, e-mail: legalizacja at kig.pl, www.kig.pl

 

Przydatny link  http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/zglaszane-problemy/pytania-i-odpowiedzi