Zespół mediacyjny

Zgodnie z Uchwałą Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 2005 r. rozpoczął działalność Zespół Mediacyjny KIGM stanowiący branżowo-środowiskową, specjalistyczno – ekspercką jednostkę organizacyjną.

CEL
Zespół Mediacyjny powstał z myślą o uczestnikach procesów realizacji umów z Zamówień Publicznych i ich potrzebach wyjaśniania kwestii spornych wynikających z tego tytułu. Stwarza on alternatywę dla postępowania arbitrażowego (nakazowego) poprzez możliwość wyjaśnienia spraw spornych metodami mediacyjno-polubownymi.
W swoim gronie Zespół skupia grupę specjalistów z zakresu konsultingu inżynierskiego, a zagadnienia i problematyka morska stanowią priorytet jego działalności.

ZADANIA
Do zadań Zespołu Mediacyjnego KIGM należą mediacje w poszczególnych zakresach:

  • sporów związanych z realizacją obiektów budowlanych: lądowych i wodnych (śródlądowych i morskich)
  • sporów w zakresie oceny i wartości robót dodatkowych, występujących podczas realizacji powyższych obiektów budowlanych
  • sporów związanych z dostawami sprzętu, wyposażenia technologicznego i urządzeń dźwignicowych dla obiektów przemysłowych
  • sporów związanych z realizacją różnego rodzaju instalacji
  • sporów dotyczących rozwiązań technologicznych obiektów przemysłowych
  • sporów dotyczących bezpieczeństwa realizowanych i eksploatowanych obiektów szeroko pojętego budownictwa lądowego i wodnego, wraz z oceną bezpieczeństwa realizacji tych obiektów.

Ponadto, we wszystkich powyższych dziedzinach Zespół Mediacyjny prowadzi doradztwo i szkolenia, a także udziela pomocy w przygotowywaniu różnego rodzaju dokumentów wymaganych do działań prywatyzacyjnych.

Glosariusz:  zesp-mediacyjny-glosariusz.pdf (36.98 KB)

Załączniki do Regulaminu:  zesp-mediacyjny-regulamin_zalaczniki.pdf (73.74 KB)

Kwestionariusz Osobowy:  zesp-mediacyjny-kwestionariusz_osobowy.pdf (37.14 KB)

KOLEGIUM

Pracami Zespołu Mediacyjnego KIGM kieruje kolegium, w składzie:
Mgr Władysław Kugacki – Przewodniczący
Prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz
Inż. Ryszard Neugebauer

KONTAKT

Biuro Zespołu Mediacyjnego znajduje się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
Ul. Armii Krajowej 24
81- 372 Gdynia
Tel.: (058) 661 53 75
Fax.: (058) 620-35-54
E-mail: kigm@kigm.pl

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!