Majątek

 

(według stanu na dzień 10 grudnia 2012 r. ujęcie księgowe potwierdzone przez biegłego rewidenta)

Dane w tys zł.

Inne wartości niematerialne i prawne 00,0
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 00,0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 00,0
Urządzenia techniczne i maszyny 54,000
Środki transportu 00,0
Inne środki trwałe 00,0
Udziały lub akcje 00,0
Zapasy 00,0