Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Rada KIGM POR 2/2021

Opublikowano: poniedziałek, 29, marzec 2021

19 marca 2021 br odbyło się posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego. Głównymi tematami obrad były: bieżące informacje nt. postępów prac dot. „Drogi Czerwonej” i „Portu Zewnętrznego” w Gdyni, tematami, które Rada monitoruje – w obu przypadkach prace trwają; informacja nt. Stoczni Remontowej NAUTA S.A. w restrukturyzacji Sekretarz Generalny KIGM poinformował Radę o informację Zarządu stoczni przekazanej przez KIGM o głosowaniu nad układem w przyspieszonym postępowaniu układowym, którego przyjęcie i zatwierdzenie ma na celu ustabilizowanie sytuacji spółki, tym samym otwierając szansę na jej dalszy rozwój, w tym na utrzymanie, a w dalszej perspektywie poszerzenie współpracy z wierzycielami.

 

Innym tematem porządku obrad było podjęcie stanowiska Rady KIGM POR dotyczącego  ustawy z 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
która weszła w życie 3 marca 2021 roku.

Ustawa ta, w odpowiedzi na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca 2019 r. ws. C-127/17, wprowadza do polskiego porządku prawnego postanowienia, które odnoszą się do uchybienia zobowiązaniom ciążącym na Polsce w związku z przepisami dyrektywy 96/53/WE. Zgodnie ze zmianą na drogach publicznych w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleń będzie możliwy ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony co jest zgodnie z prawem unijnym.
Poza zamianami wynikającymi z wyroku TSUE, wprowadzono także do ustawy kary za naruszenie przepisów dotyczących zakazu ruchu pojazdów ciężkich. Zgodnie z nimi, wysokość kary będzie zależała od procentu przekroczenia nacisku osi tj.: im wyższy procent przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi napędowej na danej drodze, tym wyższa kara pieniężna. Kolejne wprowadzone zmiany odnoszą się do szerszego niż dotychczas stosowania kar wobec załadowców z tytułu przekroczenia nacisku pojedynczej osi napędowej. Regulacja ta odnosi się też do terminali portowych, które z mocy wyroków sądów administracyjnych są traktowane jako załadowcy.

Temat został zgłoszony przez przedstawicieli terminal kontenerowych, a na posiedzeniu Rady przedstawił go p. Marek Tarczyński, Przewodniczący Rady PISIL.

Rada postanowiła, że w pełni popiera apel wnioskodawców tj. o zmianę obowiązujących przepisów ustawy i odroczenie o dwanaście miesięcy jej stosowania w stosunku do terminali portowych wskazując, że wnioskowany okres jest niezbędny dla terminali  do dostosowania się do nowych regulacji tj. dokonanie kosztownych inwestycji infrastrukturalnych oraz wdrożenie odpowiednich procedur (Obecnie żaden z terminali w polskich portach morskich nie posiada odpowiedniej infrastruktury do ważenia nacisków na oś). Przygotowane pismo ze stanowiskiem zostanie przesłane do Ministerstwa Infrastruktury z kopią do innych organów państwa.

Kolejnym tematem były konsultacje społeczne projektu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Postanowiono, że uwagi i komentarze przesłane od Członków KIGM we wskazanym terminie zostaną przekazane jako stanowisko Oddziału.

Przewodniczący Rady p. Krzyszrof Michanal zwrócił się również do Rady o wsparcie inicjatywy PRS S.A. związanej z  konsolidacją podmiotów polskiej gospodarki morskiej opisaną w Raporcie „Operator floty instalacyjnej. Potencjał polskiego przemysłu morskiego na potrzeby MFW”. Rada zadeklarowała, że przygotowane pismo zostanie przesłane przez biuro KIGM do odpowiedniego ministerstwa.