Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego kigm.pl Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego kigm.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami
Polityka Prywatności/Cookies   
AKCEPTUJĘ
Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Zapis na MSA

Opublikowano: wtorek, 16, kwiecień 2019

Zgodnie z art. 698 k.p.c umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (np.MSA) – zapis na sąd polubowny – powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony.

W zapisie na sąd polubowny treścią obligatoryjną jest dokładne oznaczenie przedmiotu sporu albo stosunku prawnego, z którego spór wynikł lub może wyniknąć. Ponadto w oddzielnej umowie, jak i klauzuli arbitrażowej muszą być określone dokładnie strony dokonujące zapisu. Zapis może również zawierać wskazanie arbitrów i superarbitra lub liczbę arbitrów i sposób powoływania ich oraz superarbitra.

***

Klauzula arbitrażowa.

Jeżeli strony umów cywilnoprawnych z zakresu objętego właściwością MSA chciałyby, ażeby spory podlegały MSA zaleca się klauzulę arbitrażową o następującej treści:

„Wszelkie spory wynikające z umowy lub w związku z nią, włączając w to sprawy związane z jej ważnością lub wypowiedzeniem będą ostatecznie rozstrzygane przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy KIGM w Gdyni, zgodnie z jego Regulaminem.”

lub w wersji angielskiej:

„All disputes arising out of this contract or relating to this contract including its validity or termination shall be finally settled by The International Court of Arbitration in Gdynia in accordance with its Rules.”

Prawo właściwe dla umowy.

Ponadto dla uniknięcia trudności i wydatków proponuje się wyraźne określenie prawa właściwego dla ich umowy, liczby arbitrów, miejsca i języka postępowania arbitrażowego.

„Prawem właściwym dla tej umowy jest prawo………………………………. .
Sad arbitrażowy składał się będzie z…………………..(jednego lub trzech) arbitrów.”

W przypadku trzyosobowego zespołu arbitrów można dodać sposób wybierania arbitrów:

„… dwóch z nich wyznaczonych będzie przez strony umowy.Nastepnie dwaj arbitrzy wybiorą superarbitra.
Miejscem arbitrażu będzie…………………….. .
Językiem postępowania arbitrażowego będzie język………………………”

i odpowiednio w wersji angielskiej:

„This contract shall be governed by the law of……………. .
The arbitration court shall be composed of……………………(a sole or three) arbitrator(s).
…..two of them shall be appointed by the Parties of the contract. Then two arbitrators shall appoint superarbitrator.
The place of arbitration shall be……………. .
The language (s) to be used in the arbitral proceedings shall be……………………. .”

***

Dla porównania klauzule arbitrażowe innych międzynarodowych Sądów Arbitrażowych są w swej treści podobne
Na przykład Niemiecka Instytucja Arbitrażu ( DIS) zaleca wszystkim stronom pragnącym zamieścić w ich umowach zapis odnoszący się do arbitrażu DIS stosowanie następującej klauzuli arbitrażowej:

„Wszystkie spory wynikające z umowy (opis umowy…………….) z jej ważnością włącznie będą w sposób ostateczny rozstrzygane zgodnie z Przepisami Arbitrażu Niemieckiej Instytucji Arbitrażu (DIS) bez prawa odwołania się do sądów powszechnych. Trybunał arbitrażowy może również decydować o ważności niniejszej umowy arbitrażowej.”

Wskazane jest również uzupełnienie umowy arbitrażowej o postanowienia o miejscu arbitrażu, o decyzję o rozstrzyganiu przez pojedynczego arbitra lub trzech arbitrów, wskazanie właściwego prawa materialnego, które będzie stosowane, jak również uzupełnienie o język, w którym toczyć się będzie postępowanie.

Klauzule arbitrażowe Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego, Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu, Chińskiej Komisji Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego i Handlowego CIETAC, Duńskiej Izby Arbitrażu Handlowego, Fińskiej oraz Norweskiej Izby są w swej treści zbliżone.

Należy ponadto podkreślić, iż w sprawach dotyczących wyżej wymienionego arbitrażu Polska jest związana postanowieniami dwóch konwencji międzynarodowych, a mianowicie: konwencji nowojorskiej o uznawaniu, wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 1958 roku (Dz.U. z 1962r., Nr 9, poz. 242) i konwencji genewskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym z 1961 roku (Dz.U. z 1969r., Nr 40, poz. 271), których postanowienia mają pierwszeństwo przed prawem wewnętrznym.